ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป Section 1 : General Information
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจ Section 2 : Satisfaction evaluation
1. ด้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า
# หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1.1 อาหาร, เครื่องดื่ม, และสินค้ารสชาติอร่อย Tasty foods drinks and goods.
1.2 อาหาร, เครื่องดื่ม, และสินค้ามีมาตรฐานผ่าน อย. Foods and drinks have quality guaranteed.
1.3 อาหาร, เครื่องดื่ม, และสินค้าสะอาด ถูกหลักอนามัย Cleanliness of Foods and drinks.
1.4 เครื่องปรุงใช้ของได้คุณภาพ Seasoning has quality guaranteed.
1.5 ปริมาณสินค้ามีเพียงพอ เติมทันตามความต้องการ Stock volume of foods, drinks, and goods.
1.6 อาหารที่ไม่หมดอายุ เสิร์ฟสดใหม่ และยังร้อนพร้อมรับประทาน Foods and drinks are fresh served and doesn't expired.
1.7 ความหลากหลายของอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าที่ขาย Variety of foods, drinks, and goods.

2. ด้านการให้บริการของพ่อค้า - แม่ค้า
# หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.1 พ่อค้า-แม่ค้า ยิ้มแย่มแจ่มใส พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม เต็มใจให้บริการ Merchants have enthusiasm for service.
2.2 พ่อค้า-แม่ค้า ไม่เอาเปรียบหรือฉวยโอกาสผู้ซื้อ(ราคาสูงกว่าท้องตลาด) Merchant are honest.
2.3 พ่อค้า-แม่ค้า มีความประนีประนอม และพร้อมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น Merchant are compromise with mistake and be prepared for accident.

3. ด้านราคา
# หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3.1 ปริมาณ และคุณภาพอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าเหมาะสมกับราคา The volume of foods, drinks, and goods are suitable with the price.
3.2 มีป้ายบอกราคาอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าแต่ละชนิดชัดเจน There are price tag for every foods, drinks, and goods.

4. ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
# หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
4.1 โรงอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ Canteen is clean and has a good hygiene.
4.2 ภาชนะใส่อาหารและ ช้อน ส้อม สะอาด ไม่มีคราบสกปรก Cleanliness of food containers and dining cutlery.
4.3 มีอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าจัดวางเป็นระเบียบ แบ่งตามประเภท Foods, drinks, and goods are set in order as category.

สรุป ความพึงพอใจของพนักงาน/Employee Satisfaction

ความคิดเห็นต่อโรงอาหาร/Canteen reviews